Поставите питање – затражите мишљење, савет или информацију о својим правима…

Законом о здравственој заштити утврђена су основна права пацијената. У здравственом систему пацијент има право на:

• Доступност здравствене заштите
• Обавештење
• Слободан избор
• Приватност и поверљивост информација
• Самоодлучивање и пристанак
• Увид у медицинску документацију
• Тајност података
• Пристанак на медицински оглед
• Приговор
• Накнаду штете
• Обавештење јавности

Заштитник права осигураника
Зоран Стојановић

Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац, зграда управе Опште болнице Пожаревац

телефон: 012/550-320

радно време: сваким радним даном од 08 до 11 часова

или писменим путем на адресу

Општа болница Пожаревац
Братства и јединства 135
12000 Пожаревац, Република Србија
са назнаком “за заштитника права пацијената”.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику права осигураника. Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Напомене:
• анонимни приговори се не евидентирају.
• приговор подноси пацијент или члан његове уже породице.
• одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана.
• приговор и одговор куцају се у два примерка.
• предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи.
• заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права.
• ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор.

Незадовољан пацијент може се обратити писменим путем и Министарству здравља , Немањина 22-26, 11000 Београд.